1867
Bruce Ismays far, Thomas Henry Ismay köper The White Star Line som är ett segelfartygsrederi grundat ca 1850.

1869
De första fartygen för White Star Line byggs av varvet Harland & Wolff i Belfast.

1894
William Pirrie blir styrelseordförande i Harland & Wolff.

1898
Romanen Futility ges ut. En roman vars handling nästan är identisk med hur det gick för Titanic. Läs mer under "myter"

1899
Bruce Ismay tar över White Star Line efter faderns död.

1902
Den amerikanske finansiären J.P Morgan köper upp White Star Line som nu blir amerikanskt, men får ändå fortsätta under brittisk flagga.

1907
Under en middag diskuterar William Pirrie och Bruce Ismay byggandet av tre gigantiska, lyxiga och identiska atlantångare.

1908
16 december:
Byggandet av Olympic sätts igång.

1909
31 mars:
Byggandet av Titanic sätts igång.

1910
20 oktober:
Sjösättning av Olympics skrov. Olympic blir det största människotillverkade föremål som satts i rörelse.

1911
31 maj:
Sjösättning av Titanic. Bevittnas av fler än 100 000 personer.

1911
Juni:
Olympics jungfrufärd.

September
Olympic kolliderar med den kungliga engelska marinkryssaren Hawke. Olympics skrov skadas svårt och många av Titanics arbetare måste gå över till att reparera Olympic. Titanics jungfruresa ändras därför från 20 mars till 10 april.1912

3 februari
Titanic tas in i torrdocka i Belfast.

31 Mars
Titanic så gott som klar och färdiglastad. Titanic får fler hytter och sviter m.m. vilket gör henne tyngre än Olympic.

2 april
Provturer börjar klockan 6.00 på morgonen. All utrustning utprovas. 20.00 lämnar Titanic Belfast för att bege sig till Southampton.

3 april
Titanic anländer till Southampton för att börja lasta ombord förnödenheter och personal.

6 april
Återstoden, större delen av besättningen går ombord. Den totala lasten omfattar 559 ton och 11 524 separata delar. 5892 ton kol lastas ombord.

8 april
Färskmaten tas ombord. De slutgiltiga förberedelserna övervakas av konstruktören Thomas Andrews.10 april

Klockan 7.30
Kapten Smith går ombord.

9.30-11.00
Andra- och tredjeklass passagerare går ombord.

11.30
Förstaklass passagerarna anländer med tåg från London.

12.00
Titanic kastar loss och bogseras ut från dockan av bogserbåtar. Det undanträngda vattnet gör att alla sex förtöjningarna på fartyget New York går i sönder och fartyget börjar röra sig mot Titanic. De båda fartygen kolliderar nästan.

18.30
Titanic lägger ankar i Cherbourg.

20.00
Passagerarna går ombord och 20.10 lämnar fartyget Cherbourg för att bege sig till Queenstown i Irland.11 april

11.30
Titanic anländer i hamnen i Queenstown och lägger för ankar 1,5 km från land.

13.30
Titanic avgår med vad som beräknas vara 2207 människor ombord.11-12 april

Titanic reser 332 sjömil i vackert väder.12-13 april

Titanic reser 422 sjömil i vackert väder. Isbergsvarningar mottages.13 april

22.30
Titanic tar emot en varning för pack-is av det passerande fartyget Rappahannock som skadats när hon tagit sig igenom ett isfält.14 april

9.00
Isbergsvarningar från fartyget Caronia.

10.30
Gudstjänst i förstaklassens matsal.

11.40
Ett holländskt linjefartyg rapporterar "mycket is" i ungefär samma område som Caronia.

13.42
Isbergsvarning från Baltic. Isen ska finnas rakt föröver Titanic. Telegrammet överlämnas till Bruce Ismay.

13.45
Det tyska linjefartyget Amerika varnar för "Stort isberg"

17.30-19.30
Temperaturen sjunker till 0,5 grader.

17.50
Kursen ändras en aning söder- och västerut. Kanske som en försiktighetsåtgärd mot isen.

19.30
Titanic mottager tre isbergsvarningar från Californian samtidigt som kapten Smith är gäst på en middag.

20.55
Med en ursäkt lämnar kapten Smith middagen och går direkt till bryggan. Där diskuterar han det svåra vädret med andre styrman Lightoller samt svårigheten att upptäcka isberg.

21.30
Lightoller sänder budskap till utkikskorgen att hålla skarp utsikt efter isberg under natten.

21.40
Isbergsvarning från fartyget Mesaba.

22.00
Temperaturen är nu 0 grader. Himlen är molnfri och luften är klar. Förstestyrman Murdoch avlöser Lightoller. Utkikarna blir också avlösta och de nya blir upplysta att hålla utkik efter isberg.

22.55
Fartyget Californian har fastnat i ett isfält 8-16 sjömil norr om Titanic. De sänder nu ut varningar till alla fartyg i området. Titanics telegrafist ber Californians att hålla tyst.

23.30 stänger telegrafisten på Californian av sin telegraf för natten.

23.40
Utkikarna ser isberg rakt föröver ca 500 m bort. Isbergen svävar 16-18 m ovanför vattnet. Titanic rör sig nu i 20,5 knop. Utkikarna ringer genast tre gånger i larmklockan. De telefonerar meddelandet "Isberg rakt föröver" till bryggan. Sjätte styrman Moody tar emot varningen och vidarebefordrar den till Murdoch. Murdoch beordrar rorgängaren att styra "dikt styrbord" samt maskinrummet att stoppa maskinerna och sedan slå full back. Murdoch drar i spaken som sluter igen de vattentäta dörrarna. Efter flera sekunder börjar Titanic svänga babords, men isberget stöter emot styrbords för och stryker längs fartygssidan. Titanic hade antagligen klarat sig ifall hon hade åkt rakt in i isberget. (Läs mer under "efterspel"). Många av passagerarna lade inte ens märke till kollisionen. Vissa i fören hörde dock ett gnisslande ljud. 37 sekunder har nu förflutit sedan isberget siktades.

23.50
Vattnet stiger ca 4 meter ovanför kölen i fören. De första fem avdelningarna börjar ta in vatten. Ångpannerum nr 6 som ligger ca 1,5 m ovanför kölen översvämmas 2,5 m.

00.00
Postrummet som ligger ca 7 meter ovanför kölen börjar ta in så mycket vatten att postsäckarna börjar flyta omkring. Kapten Smith har nu kommit till kommandobryggan. Han har fått veta att vatten strömmar in i lastrummen 1,2 och 3 och ångpannerum nr 6. Efter att snabbt ha inspekterat fartyget tillsammans med Thomas Andrews frågar han nu vad han anser om skadornas omfattning. Andrews säger att fartyget kommer hålla sig flytande i en och en halv timme. Kapten Smith ger order om att nödsignalen CQD skall sändas ut. Titanics uppskattade position är 41° 46'N, 50° 14'V.15 april

00.05
Squashhallen som ligger ca 10 m ovanför kölen är under vatten. Order ges att livbåtarna ska avtäckas. Besättning och passagerare mönstras. Det finns endast 1178 livbåtsplatser för de 2207 personerna som finns ombord.

00.10-2.17
Californian omkring 8-16 sjömil därifrån ser flera av besättningsmedlemmarna Titanics ljus. Ett antal försök att kontakta Titanic med morselampor görs. Besättningen på Californian observerar dessutom Titanics raketer, men de tycks vara lågt över fartyget och ger inget ljud ifrån sig. Californias besättning tror därför inte att det är nödraketer.

00.15-2.17
Flera fartyg hör Titanics nödsignaler, bl.a Olympic som är ungefär 430 sjömil därifrån. Andra fartyg är: Mount Temple (ca 42 sjömil därifrån), Franfurt (Ca 132 sjömil därifrån), Birma (ca 60 sjömil därifrån), Baltic (ca 209 sjömil därifrån), Virginian (ca 146 sjömil därifrån) och Carpathia (ca 50 sjömil därifrån). Fartygen förbereder sig att komma till undsättning.

00.15
Fartygsorkestern börjar spela ragtimemelodier i förstaklass salong på A-däck. Orkestern flyttar senare till båtdäck nära ingången till stora trappan.

00.20
Manskapsutrymmena ca 14 m ovanför kölen svämmar över.

00.25
Titanics besättning ger order att ilastningen av kvinnor och barn skall påbörjas. Carpathia som befinner sig ca 50 sjömil sydost om Titanic mottar nödanropet och styr genast i full fart till undsättning.

00.45
Den allra första livbåten (styrbord nr 7) firas ned i vattnet. Den har plats för 65 personer, men endast 28 finns ombord. Vid den här tiden skickas den första nödraketen upp. Sammanlagt 8 nödraketer avfyras. Fjärde styrman Boxhall observerar ett fartyg som närmar sig Titanic och sedan försvinner trots försök att kontakta henne med morselampa. Livbåt nr 4 börjar lastas mellan 0.30 och 0.45

00.55
Livbåt nr 6, den första babordsbåten, firas ned med bara 28 personer ombord, bl a Molly Brown och major Peuchen. Styrbordsbåten nr 5 firas ned med 41 personer ombord och plats för ytterligare 24. Bruce Ismay läxas upp av fjärde styrman Lowe för att han lägger sig i hans befäl.

01.00
Styrbords livbåt nr 3 firas ner med bara 32 personer ombord, varav 11 besättningsmän.

01.10
Styrbords livbåt nr 1 firas ned. Endast 12 personer är ombord trots att båten har kapacitet för 40. Passagerarna är bl a Sir Cosmo och Lady Duff Gordon samt sju besättningsmän. Babords livbåt nr 8 firas ned mer bara 39 personer. Den styrs av grevinnan af Rothes.

01.15
Vattnet når nu upp till Titanics namn på fören. Däckets lutning blir allt brantare. Passagerarna börjar nu bli ivriga att gå ombord i livbåtarna.

01.20
Styrbords båt nr 9 hissas ned med 56 personer ombord.

01.25
Babords båt nr 12 firas ned med 40 kvinnor och barn ombord. Två sjömän får befälet på båten. Efter att Titanic sjunkit sammankopplas båt nr 12 med båtarna 3, 10, 14 och den hoppfällbara D. Senare flyttas överlevande från båt 14 till andra båtar av femte styrman Lowe så att han skall kunna återvända och försöka ta upp överlevande. Båt 12 blir senare överbelastad med 70 passagerare. Flera av dessa är räddade från hopfällbara livbåten D.

01.30
Panik börjar bryta ut lite smått. Babords båt nr 14 firas ned med 60 personer. Bl a femte styrman Lowe. Passagerarna börjar bli villiga att komma ner i båtarna och Lowe tvingas avlossa skott i luften för att skrämma bort dem. Titanics nödmeddelanden är nu "Vi sjunker snabbt", "Kvinnor och barn i båtarna. Inte så lång tid kvar".

01.35
Babords båt nr 16 firas ned med 50 personer ombord och nr 13 med 64 personer, varav de flesta är kvinnor och barn från andra och tredje klass. 30 sekunder efter båt 13 firas båt 15 ner med 70 personer ombord som nästan kolliderar med båten under.

01.40
Nu är de flesta livbåtarna i fören borta så passagerarna börjar röra sig akterut. Bruce Ismay lämnar fartyget i hopfällbara båten C med 39 personer ombord. Detta är den sista av styrbords båtar. Nu är welldäck i fören under vatten.

01.45
Carpathia tar emot nödmeddelandet "...maskinrummet vattenfyllt upp till ångpannorna..." Babords båt nr 2 firas ned med endast 25 personer ombord trots att den klarar av 40.

01.55
John Jacob Astor vägras få följa med sin hustru i babords båt nr 4 av Lightoller. Båten firas ned med 40 kvinnor och barn samt några besättningsmän. 20 platser lämnas tomma.

02.00
Vattnet är nu 3 meter nedanför promenaddäck.

02.05
1500 människor är fortfarande ombord. Hopfällbara båten D är en av de sista som ger sig av. Den har plats för 47 personer. Förste styrman William Murdoch låter besättningsmän bilda en kedja runt båten för att förhindra rusning. Han skjuter ett varningsskott i luften med sin pistol. Båten firas ned med 44 ombord. Nu sjunker Titanics förliga skans under vatten och däckens lutning blir allt brantare.

02.10
Kapten Smith frikallar telegrafisterna Bride och Phillips från deras plikter.

02.17
Phillips fortsätter att sända nödmeddelanden. Kapten Smith säger åt besättningsmännen att "Varje man får rädda sig själv" och sedan återvänder han till bryggan för att invänta slutet. Thomas Andrews ses stå ensam i första klass rökrum och stirra rakt framför sig. Titanics förstäv dyker under vattnet vilket leder till att den hopfällbara livbåten B kommer loss och flyter omkring uppochner. Fader Thomas Byles mottar bikt och ger absolution till över ett hundra passagerare från andra och tredje klass som samlats vid båtdäckets akter. Fartygsorkestern slutar att spela. Många personer hoppar över bord. Titanics förliga skorsten kollapsar och krossar ett antal simmande passagerare. Den hopfällbara livbåten A flyter nu fritt och omkring två dussin människor håller sig fast vid den. Den ligger på rätt köl, men blir överröst och farligt överlastad. Lowe som finns i båt nr 14 räddar de överlevande i livbåt A precis före gryningen. Ungefär hälften av dem har dött av kylan vid det laget.

02.18
När alla lösa delar inne i Titanic störtar mot den nerdoppade förstäven hörs ett högt buller. Fartygsljusen blinkar till och slocknar sedan. Många överlevande vittnar om att fartygen delas itu. Förstäven sjunker till hälften.

02.20
Titanics sönderbrutna akterskepp rätar upp sig under en kort stund. Sedan fylls den långsamt med vatten och höjer sig återigen innan den långsamt sjunker ner i vattnet.

03.30
De överlevande kan nu sikta Carpathias raketer. Hennes normala fart är 14,5 knop, men hon har åkt i hela 17,5 knop för att komma till undsättning.

04.10
Livbåt nr 2 plockas upp av Carpathia. Isbitar och vrakdelar från Titanic flyter omkring i området.

05.30
Californian får reda på att Titanic gått under och beger sig mot katastrofområdet.

05.30-6.30
Överlevande från hopfällbara A räddas av livbåt nr 14 och från hopfällbara B av 4 och 12.

08.30
Sista båten, nr 12 tas upp av Carpathia.

08.50
Carpathia går mot New York med 712 överlevande. Bruce Ismay telegraferar till White Star Lines New York kontor: "Med djupt beklagande måste jag meddela er att Titanic sjönk i morse efter en kollision med ett isberg med en stor förlust av människoliv. Närmare upplysningar senare."

17 april
Fartyget Mackay-Bennet som hyrts av White Star Line lämnar Halifax för att söka efter kroppar på katastrofplatsen.

18 april
21.00:
Carpathia anländer till New York. Vid Frihetsstatyn har 10 000 människor samlats för att titta på. Titanics livbåtar hänger utefter Carpathias sidor. Fartyget styr mot White Star Lines pirar för att där fira ner livbåtarna. Därefter återvänder Carpathia till Cunardpiren för att landsätta de överlevande.

19 april-25 maj
En undersökning av Titanickatastrofen utförs av en amerikansk senatsundersökningsdomstol, ledd av senator William A Smith. 82 personer kallas för att vittna.

22 april
White Star Line sänder ut Minia från Halifax för att hjälpa överlastade Mackay-Bennet som tagit upp 306 kroppar. Minia hittar ytterligare 17 kroppar efter en veckas sökande.

24 april
När Olympic ska lämna Southampton går eldarna ut i strejk. De vill inte arbeta på ett fartyg som inte har tillräckligt med livbåtar. 285 besättningsmän överger fartyget och Olympics resa måste inställas.

6 maj
White Star Line sänder ut Montmagny från Sorel, Quebex för att hjälpa till med sökandet efter kroppar. Endast fyra kroppar hittas.

15 maj
White Star Line sänder ut Algerina från St John's Newfoundland. Endast en kropp hittas. Sammanlagt hittas 328 kroppar av olika fartyg.

2 maj-3 juli
Undersökning utförs av British Board of Trade. 25 622 frågor ställs till 96 vittnen. Bl.a marconitelegrafens uppfinnare Marconi vittnar angående telegrafen och den berömde upptäckaren Ernest Shackleton vittnar angående is och isberg. De enda passagerarna som får vittna är Sir Cosmo och Lady Duff Gordon och Bruce Ismay. Andra vittnen är kapten Lord från Californian. Ligtholler får ensam svara på 1600 frågor. Andra som vittnas är besättningsmedlemmar och medlemmar i British Board of Trade. Mot slutet bestäms det att fartygen ska ha "fler vattentäta avdelningar i oceangående fartyg, tillräckligt med livbåtar åt alla ombord, likaså en bättre utkik".

1913
April:
Internationella ispatrullen bildas för att bevaka farlederna i Nordatlanten under ledning av amerikanska kustbevakningen.

1914
Februari:
Britannic sjösätts.

1916
November:
Britannic som har omvandlats till lasarettsfartyg sänks av tyska minor.

1929
18 November:
Grand Banks-jordbävningen tros ha utlöst ett enorm undervattenslerskred som en del tror ha begravt Titanics vrak.

1935
Efter 24 års tjänst, bl a. som truppforslare i krigstjänst och efter fyra stora reparationer pensioneras Olympic. Hon har gått över Atlanten 500 gånger, nästan 1,5 miljoner sjömil och fått smeknamnet "Den gamla pålitliga".

1980
Juli:
Jack Grimm, en amerikansk företagare och upptäcktsresande bekostar en vetenskaplig expedition som ger sig ut för att hitta Titanics vrak. Expeditionen misslyckas bl a. beroende på dåligt väder och illa fungerande utrustning.

1981
Juni:
Jack Grimms andra expedition misslyckas också.

1983
Juli:
Även Jack Grimms tredje expedition misslyckas.

1985
1 september:
En fransk-amerikansk expedition ledd av dr Robert Ballard upptäcker Titanic och fotograferar resterna av vraket vid ett djup på 4 km.

1986
Juli:
Dr Robert Ballard återvänder till Titanic. Han låter undervattensfarkosten Alvin landa på hennes däck och man undersöker samt fotograferar hela vraket och vrakfältet i detalj.

1987
USA's kongress gör Titanic till ett internationellt minnesmärke. En fransk expedition bärgar omkring 900 föremål från Titanics vrak.

1997
James Camerons Titanicfilm har premiär och blir en stor succé i hela världen och vinner flera Oscars.

1998
Sommaren:
Vid en stor expedition till vraket bärgas över 5000 föremål. Under expeditionen bärgas också en 17 ton stor bit från skrovet från första klass på styrbords sida. En ny teori framkommer om att isberget slet upp en mängd små revor i skrovet. Den gamla teorin var en enda jättereva. En annan ny teori är att dåliga järnnitar kan ha fått Titanic att gå till botten.

2000
En affärsman har planer på att bygga en Titanic 2.

2001
Februari:
När den siste överlevande mannen från Titanic dör finns det ytterligare 4 överlevande kvinnor kvar från Titanic.

2003
Sommaren:
James Cameron har premiär på ännu en film om Titanic. Denna gången en dokumentär om vraket med mycket hög budget.

2012
2012 I april 2012 var det 100 år sedan Titanic sjönk. Årsdagen uppmärksammades mycket i media. Minneskryssningar gick ut till vrakplatsen och James Cameron släppte en 3D-version av den klassiska Titanicfilmen. Flera nya Titanicdokumentärer gavs ut samtidigt som en ny brittisk miniserie. 2012 blev ett år att skänka en extra tanke till Titanic. I Belfast, staden där Titanic byggdes öppnade världens största Titanicmuseum.


© Copyright, Mikael L
Frågor ställs till,
Gå tillbaka till förstasidan